Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
  ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
    - ส่วนสำนักปลัด
    - ส่วนกองคลัง
    - ส่วนกองช่าง
    - ส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    - ส่วนกองสวัสดิการสังคม
 
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
เทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
 
ส่วนสำนักปลัด
 
ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ
การพิจารณา

ระยะเวลา
การให้บริการ

หมายเหตุ
1 การสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

1. ผู้ขอรับบริการยื่นคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

3. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติ

4. กรณีไม่ใช่ภัยแล้ง ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบฯ

1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

6 ชม./ 2 ราย * กรณีเร่งด่วน พิจารณาเป็นราย ๆ
2 การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ 1. ผู้ประสบภัย แจ้งความประสงค์ หรือ อบต.ได้รับแจ้งจากบุคคลอื่น

2. ประสานรายละเอียด ข้อมูล สถานที่เพื่อให้บริการ
- ทันทีที่ได้รับแจ้ง  
3 การรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

1. ผู้ขอรับบริการยื่นคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

3. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

ดำเนินการและ

แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ

ภายใน 15 วัน

 
4 คำร้องทั่วไป

1. เจ้าหน้าที่รับคำร้อง ตรวจความสมบูรณ์ของคำร้อง

2. แยกคำร้องเสนอส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

3. แต่ละส่วนงานจัดทำข้อเสนอคำร้อง และดำเนินการให้แล้วเสร็จ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี)

ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
และดำเนินการ
ภายใน 15 วัน
 
5 การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร

1. กำหนดระเบียบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

2. ผู้รับบริการยื่นคำร้อง

3. กรณีเรื่องทั่วไป
- กรณีเรื่องเกี่ยวข้องกับระเบียบฯ

  ดำเนินการ
ภายใน
10 นาที
*พิจารณาตาม
ความสำคัญ
ของเอกสาร
6 การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต 1. ผู้ขอรับบริการยื่นความประสงค์

2. ให้บริการระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30-16.30 น. โดยให้บริการฟรี
ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง
  ดำเนินการ
ภายใน
5 นาที
 
7 การให้บริการแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไป 1. ผู้รับบริการติดต่อเข้าศึกษาดูงาน โดยแจ้งประสานและแจ้งเป็นหนังสือราชการ

2. กำหนดหัวข้อ เพื่อให้เลือกในการเข้าศึกษาดูงาน

3. การเข้าศึกษาดูงานของคณะดูงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- การแนะนำ ,ชมวีดีทัศน์
- การบรรยาย/ตอบข้อซักถาม
- การศึกษาดูงานในเขตพื้นที่

4. การประเมินผลการให้บริการในสมุดเยี่ยม
  ดำเนินการ
ภายใน
5-10 นาที


ใช้ระยะเวลา
ภายใน
2-3 ชั่วโมง
 
8 การอนุญาตให้ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในสังกัดปฏิบัติงานให้กับบุคคลภายนอก 1. หน่วยงานราชการ/ประชาชนยื่นขอรับ ความอนุเคราะห์สนับสนุน อปพร.ในสังกัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารพิจารณา ภารกิจและเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติ

3. ประสาน อปพร.ในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานราชการ
1.
หนังสือราชการจากต้นสังกัด

ประชาชน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

1 วัน  
9 งานทะเบียนราษฎร การแจ้งเกิด 1. ยื่นเอกสารการแจ้งเกิด

2. ตรวจสอบเอกสาร

3. ออกใบสูติบัตร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน
10 นาที  
10 การแจ้งตาย 1. ยื่นเอกสารการแจ้งเกิด

2. ตรวจสอบเอกสาร

3. ออกใบมรณบัตร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน
10 นาที  
11 การแจ้งย้ายที่อยู่ 1. ยื่นเอกสารการแจ้งย้ายที่อยู่

2. ตรวจสอบเอกสาร

3. .พิมพ์สำเนาทะเบียน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน
10 นาที  
12 การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร

1. การตรวจเอกสาร


2. พิจารณา นายทะเบียน ตรวจสอบ หลักฐาน สอบสวนเจ้าบ้านพยานบุคคล รวบรวมพร้อมเสนอความเห็นให้นายทะเบียนพิจารณา

3. .พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตและแจ้งผล การพิจารณา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. เอกสารที่ขอแก้ไข เช่น สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน

 

 

 

5 นาที

 

10 วัน

 

5 วัน

 
13 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณี แก้ไขรายการสัญชาติ

1. การตรวจเอกสาร


2. พิจารณา นายทะเบียน ตรวจสอบ หลักฐาน สอบสวนเจ้าบ้านพยานบุคคล รวบรวมพร้อมเสนอความเห็นให้นายทะเบียนพิจารณา

3. .พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตและแจ้งผล การพิจารณา

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. บัตรประจำตัวประชาชน ของผุ้ได้รับมอบ(กรณีมอบ)
3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ท.ร.14ของผู้ร้อง
4. เอกสารที่ต้องการแก้ไข

 

 

 

5 นาที

 

10 วัน

 

5 วัน

 
14 การแก้ไขรายการบ้าน กรณีผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

1. การตรวจเอกสาร


2..พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตและแจ้งผล การพิจารณา เอกสาร พยานบุคคล และพยายแวดล้อม และรวบรวมความเห็น เพื่อเสนอให้ นายทะเบียนพิจารณา

3. พิจารณา นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการพิจารณา

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ท.ร.14
3. หนังสือมอบอำนาจและ บัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจ

 

 

 

1 วัน

 

5 วัน

 

1 วัน

 
15 การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่มีปรากฎรายการ บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร

1. การตรวจเอกสาร
- ยื่นคำร้องและจัดทำคำร้องตามแบบ พิมพ์ ท.ร. 31
- ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ เอกสารหลักฐาน

2.การพิจารณา
- สอบสวนข้อเท็จจริงในพิ้นท ี่เพื่อพิสูจน์ยืนยันสถานะบุคคล
- รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมความเห็น เสนอนายทะเบียนพิจารณา

3. การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ

4. การพิจารณา
- กรณีมีคำสั่งอนุมัติ นายทะเบียนส่งเรื่อง ให้สำนักทะเบียนกลางตรวจสอบ เพื่อขอปรับปรุงรายการโดยการเพิ่มซื่อและรายการ บุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และแจ้ง ผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบเป็นหนังสือ

5. การพิจารณา
สำนักทะเบียนกลางตรวจสอบหลักฐานเอกสาร ผลการพิจารณาอนุมัติของนายทะเบียน และดำเนินการปรับปรุงรายการ โดยการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลใน ฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร

6. การพิจารณา
- สำนักทะบียนกลางแจ้งผลการดำเนิน การปรับปรุงรายการโดยการเพิ่มชื่อและ รายการบุคคลในฐานข้อมุลทะเบียนราษฎร
- สำนักทะเบียนเทศบาลแจ้งผู้ยื่นคำขอ มาดำเนินการเพิ่มชื่อในเอกสารหลักฐาน ที่ใช้ในการแสดงตัวของตนเอง/จัดทำบัตรประจำตัว1. ทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อย
2.เอกสารอื่นซึ่งมีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ เช่น หนังสือรับรองการเกิด หลักฐานการศึกษา
3.รูปถ่าย 2 นิ้ว
4. ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน ของพยานผู้รับรองตัวบุคคล

 

 

 

1 วัน

 


10 วัน

 


5 วัน


7 วัน

 

 


12 วัน

 

 


5 วัน


 
16 การปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเทศบาล

1. ลงรับหนังสือขอความอนุเคราะห์ คำร้อง
2.จัดเจ้าหน้าที่มอบหมายงาน
3. ทำหนังสือไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดประชุมว่าแผนการช่วยเหลือฯ
5. ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน1. คำร้อง หนังสือขอความอนุเคราะห์
2.หนังสือรับรองต่างๆ

 

 

 

2 นาที
2 วัน
1 วัน
60 นาที
1 วัน