Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
  นโยบายผู้บริหาร
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
  รายงานติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก
  การบริหารงานบุคคล
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
  รายงานการประชุม
 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลปากแพรก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

เทศบาลตำบลปากแพรก สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ รวม 29 แนวทาง โดยเรียงตามลำดับการพัฒนา  ดังนี้

 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้

                   แนวทางการพัฒนา

                   1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

                   1.2 การจัดสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์

                   1.3 การสาธารณสุขและอนามัยชุมชน

                   1.4 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

                   1.5 การกีฬาและนันทนาการ

                   1.6 ส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                   แนวทางการพัฒนา

                   2.1 แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

                   2.2 การคมนาคมและทางระบายน้ำ

                   2.3 การพัฒนาระบบผังเมือง

          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

                    แนวทางการพัฒนา

                   3.1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความคู่คุณธรรม

                   3.2 พัฒนาอาคารสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน

                   3.3 ส่งเสริมการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

                   3.4 ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม รู้รักสามัคคีของประชาชน

                   3.5 พัฒนาองค์กรภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง  ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

                   3.6 ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

                   3.7 ส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ เผยแพร่  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานและภารกิจของเทศบาล

                   3.8 กระบวนการติดตามและประเมินผล

          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

                   แนวทางการพัฒนา

                   4.1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

                             4.1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ

                             4.1.2 สร้างงานพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

                             4.1.3 ส่งเสริมการตลาด

                   4.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

                             4.2.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

                             4.2.2 การส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยยว                                                       

          5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

                   แนวทางการพัฒนา

                    5.1 การจัดการสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ

                   5.2 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครอง บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

                   5.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

          6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

                   แนวทางการพัฒนา

                   6.1 การรักษาความสงบเรียบร้อย  การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   6.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   6.3 การจัดการเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์

                   6.4 การพัฒนาระบบการสื่อสารและแจ้งเตือนภัยภายในท้องถิ่น

          7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   แนวทางการพัฒนา

                   7.1 การอนุรักษ์และฟื้นฟู  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ประจำท้องถิ่น

                   7.2 การฟื้นฟูและส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวิถีชีวิตความเป็นไทย

                   7.3 การจัดการความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น