Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
  นโยบายผู้บริหาร
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
  รายงานติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก
  การบริหารงานบุคคล
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
  รายงานการประชุม
 
 
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย
วิสัยทัศน์การพัฒนา
“ปากแพรกเป็นเมืองน่าอยู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”
 

พันธกิจ
1) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2) การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน
3) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สร้างงาน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่น
5) การพัฒนาระบบผังเมือง จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6) การจัดระเบียบสังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
 

เป้าประสงค์
1) ตำบลปากแพรกเป็นตำบลที่น่าอยู่ มีความสะอาด ปลอดภัย คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
2) ตำบลปากแพรกเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี  สร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้จากการค้าขาย สินค้าและบริการแก่นักท่องเที่ยว
3) ตำบลปากแพรกเป็นตำบลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการขอประชาชนได้อย่างแท้จริง
4) ตำบลปากแพรกเป็นตำบลที่มีชุมชนเข้มแข็ง  คนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม มีวินัยในการดำเนินชีวิตและมีจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาท้องถิ่น 
5) ประชาชนในตำบลปากแพรกดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พึ่งพาตนเอง   มีภูมิคุ้มกันที่ดี  มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม

 

 

 

 

 

1 |