Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
  นโยบายผู้บริหาร
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
  รายงานติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก
  การบริหารงานบุคคล
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
  รายงานการประชุม
 
 
  นโยบาย นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก

อาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่องได้การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 และคำสั่งประธานกรรมการสรรหา ที่ 5 /2558 เรื่องแต่งตั่งผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากแพรกเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 โดยสรุปคำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลปากแพรก ดังต่อไปนี้

1. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค

3. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

4. นโยบายด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ� การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

  1. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมในเขตเทศบาลตำบลปากแพรก เป็นสังคมคุณภาพ

1.1 การพัฒนาด้านการศึกษา

- ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาล ให้มีคุณภาพครบในทุก ๆด้าน

- ส่งเสริม สนับสนุน การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลรองรับการให้บริการที่เพียงพอแก่เด็ก ในเขตเทศบาลโดยจัดการวางแผนการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

- ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน


- สนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนเรียนดี ยากจน ตามความต้องการและภารกิจอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี

1.2 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

- การจัดหา ซ่อมแซม ปรับปรุง ที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ภายใต้โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน

- สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาระบบการจัดการสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคุ้มครองดูแลทางสังคมตามระเบียบฯและนโยบายของรัฐบาลให้ครบถ้วน

- สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถช่วยเหลือตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- สนับสนุน ส่งเสริม การรวมกลุ่มขององค์กรภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง มีความสามารถ ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม

- ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกประชาชนในด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างสังคมให้เป็นสุข

- สนับสนุนกระบวนการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกรักชาติ และเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ

- ส่งเสริมการเรียนรู้หลักคำสอนทางศาสนา และการนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชน ในท้องถิ่น

1.4 การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

- สนับสนุนการจัดให้มีลานกีฬาชุมชน ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่

- ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีแก่คนทุกวัย

- สนับสนุนการเล่นกีฬา การพัฒนาทักษะด้านกีฬา ตามกลุ่มสนใจ

1.5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างชุมชน วัด โรงเรียน ท้องถิ่น เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานและฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีไทย

  2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รองรับการขยายตัวและความเจริญของเมือง ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

- สนับสนุน การปรับปรุงและการจัดระบบผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับการขยายตัว ของเมืองอย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมของชุมชนให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่

- ปรับปรุง ฟื้นฟู แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ

- พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สร้าง ปรับปรุงถนน ผิวจราจร ทางเท้า ทางระบายน้ำ ให้มีความสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐานวิศวกรรมจราจร

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ขยายเขตไฟฟ้า น้ำประปา ให้เพียงพอแก่ความต้องการในพื้นที่

  3. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน การประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว

3.1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนได้มีความสามารถในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของประชาชน

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การประกอบอาชีพ และการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพที่มีอยู่ ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงส่งเสริมด้านการตลาดรองรับ

3.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

- พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

  4. นโยบายด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

2. เพื่อให้ท้องถิ่นมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัยจากมลพิษ อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

3. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

4.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนมาตรการเฝ้าระวัง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลาย

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

- สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องถิ่น

- สนับสนุนส่งเสริม กิจกรรม รณรงค์ ดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยคนในชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่

- พัฒนา ปรับปรุง ระบบการจัดการขยะอย่างทั่วถึง เพียงพอ ลดปริมาณขยะตกค้าง

- รณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนลดปริมาณขยะ โดยวิธีการคัดแยกขยะ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ลดรายจ่าย สร้างรายได้

4.2 การสาธารณสุข

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลรองรับการให้บริการแก่ประชาชน

- ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

- เฝ้าระวัง ป้องกัน โรคระบาดต่าง ๆ และปัญหายาเสพติด

- ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาล (สปสช.) เพื่อให้การบริการสาธารณสุขเข้าถึงทุกครัวเรือน และได้รับการบริการที่เป็นมาตรฐาน

  5. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

- ส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองการบริหาร

- พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้เป็นคนมีคุณภาพ ทั้งการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน มีความรู้ควบคู่คุณธรรม

- ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ

- ปรับปรุง อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการให้บริการของเทศบาล

- ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการที่รวดเร็วแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความเจริญ และการขยายตัวของเมือง

- ส่งเสริมการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

- บริหารราชการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

- ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

- ปรับปรุงกระบวนการทำงานของบุคลากรให้เต็มกำลังความสามารถ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจของเทศบาล

1 |