จำนวนผู้ใช้บริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]

              

จำนวนผู้ใช้บริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563  และ จำนวนประชากรและครัวเรือนของตำบลปากแพรก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 
#สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปากแพรก