รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยสามัญที่ 4 วันที่ 27 ธ.ค. 2562 [ 30 ธ.ค. 2562 ]