รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 25 ก.ย. 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]