รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่่ 19 ส.ค. 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]