รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยสามัญที่ 3 วันที่ 13 ส.ค.2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]