รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยวิสามัญ ที่ 2 วันที่ 11 ก.ค. 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]