รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 252 [ 31 พ.ค. 2562 ]