รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]