โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก กิจกรรมที่ 2 [ 31 ส.ค. 2562 ]

              

โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก

กิจกรรมที่ 2ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด จำนวน 13 หมู่บ้าน ในระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 50 ราย