ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ลด ละ เลิกใช้โฟม [ 13 ก.ย. 2562 ]

              

การประชาสัมพันธ์ “ร้านอาหารปลอดโฟม”

 

ตามโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมเป็นภาชนะใส่อาหาร

 

 

ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ ลด ละ เลิกใช้โฟม

ตามโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมเป็นภาชนะใส่อาหาร