โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลปากแพรก ประจำปี 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]

              

โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลปากแพรก ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 4 – 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ณ จังหวัดชลบุรี