โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 [ 30 พ.ค. 2562 ]

              

โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปี 2562

วันที่  30  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562  

ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบา หมู่ที่ 12  ตำบลปากแพรก  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดกาญจนบุรี