โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลปากแพรก [ 28 มิ.ย. 2562 ]

              

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลปากแพรก

วันศุกร์ ที่  28  มิถุนายน  2562

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย