โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี [ 7 พ.ค. 2562 ]

              

กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี

กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมอบรม “พัฒนาศักยภาพให้กับสตรี”  

วันพุธ   ที่  8  พฤษภาคม  2562

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากแพรก 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ

ระหว่างวันที่  9 - 10  เดือน พฤษภาคม  2562

ณ เทศบาลตำบลปากแพรก  และจังหวัดชลบุรี