โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ [ 29 มี.ค. 2562 ]

              

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
การบรรยายและอบรม “เรื่อง สิทธิ สวัสดิการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ”

การบรรยายและอบรม “เรื่อง แนวทางการดูแลสุขภาพของคนพิการ” 

การบรรยายและอบรม “เรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ”