การประชุมชี้แจง แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองปากแพรก ภายใต้โครงการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ในการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 22 มิ.ย. 2563 ]

              

การประชุมชี้แจง

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

และการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองปากแพรก

ภายใต้โครงการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ในการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ในวันที่  22  มิถุนายน  2563

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี