การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการปากแพรกใสสะอาดห่างไกลการทุจริต สำหรับเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ในการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก [ 11 ก.ย. 2562 ]

              

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ภายใต้โครงการปากแพรกใสสะอาดห่างไกลการทุจริต

สำหรับเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ในการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ในวันที่ 11 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี