การประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก โดยการให้ตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาการจัดทำ ร่างแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 20 มี.ค. 2563 ]

              

กิจกรรมที่ 4 การประชุม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก

และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก

โดยการให้ตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาการจัดทำ

ร่างแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ภายใต้ “โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ”

วันที่  20  มีนาคม  2563 เวลา 08.30 และเวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี