การประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก ร่วมกับประชาคมตำบล โดยการเปิดอากสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ พิจารณาการจัดทำ ร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ภายใต้ “โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ” [ 27 ม.ค. 2563 ]

              

กิจกรรมที่ 3 การประชุม

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก ร่วมกับประชาคมตำบล

โดยการเปิดอากสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ พิจารณาการจัดทำ

ร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3

ภายใต้ “โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ”

วันที่  27  มกราคม  2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี