การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก โดยมีการเปิดโอกาสให้ตัวแทนของภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ พิจารณาการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ภายใต้ “โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ” วันที่ 20 ธันวาคม 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]

              

กิจกรรมที่ 2

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก

โดยมีการเปิดโอกาสให้ตัวแทนของภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พิจารณาการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ภายใต้ “โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ”

วันที่  20  ธันวาคม  2562 เวลา 13.30 – 14.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี