การประชุมประชาคมตำบล เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ พิจารณาแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ภายใต้ “โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ” วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก [ 31 ต.ค. 2562 ]

              

กิจกรรมที่ 1 การประชุมประชาคมตำบล

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ

พิจารณาแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2

ภายใต้ “โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ”

วันที่  31 ตุลาคม  2562

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี