ประกาศเทศบาลเมืองปากแพรก เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลเมืองปากแพรก [ 19 มิ.ย. 2563 ]