ประกาศเทศบาลเมืองปากแพรก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]