ประกาศเทศบาลเมืองปากแพรก เรื่อง การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 (เพิ่มเติม) [ 28 เม.ย. 2563 ]