การประกาศใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป [ 20 ม.ค. 2563 ]

              

การประกาศใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลปากแพรก แจ้งจำนวนเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติอต่อสอบถามข้อมูล งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทรศัพท์ 034-511331 ต่อ 213