การบังคับใช้กฏหมายและเทศบัญญัติในเขตเทศบาล [ 13 พ.ย. 2562 ]