บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลปากแพรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]