เทศบาลตำบลปากแพรก จัดการประชุมประชาคมตำบล โดยร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อวันที่ 12 [ 20 มิ.ย. 2562 ]

              

เทศบาลตำบลปากแพรก จัดการประชุมประชาคมตำบล โดยร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<