โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 26 มี.ค. 2562 ]

              

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปากแพรกได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากแพรก โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในภัยพิบัติต่างๆและวิธีการลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ทีมครูฝึก ทต.หนองบัว และ ทต.วังขนาย มาให้ความรู้ในการดับเพลิงอย่างปลอดภัยอีกด้วย