วันท้องถิ่นไทย 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]

              

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ในส่วนของเทศบาลตำบลปากแพรก นำโดยคณะข้าราชการและพนักงานฯได้มีส่วนร่วมในการถวายราชสดุดี เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นในงานพิธีในครั้งนี้ด้วย