โครงการให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 26 ก.พ. 2562 ]

              

26 ก.พ. 62 เทศบาลตำบลปากแพรก ได้จัดโครงการให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ให้แก่พนักงานในเทศบาลตำบลปากแพรก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้น้องประชาชนที่จะมาติดต่อขอข้อมูล หรือร้องเรียนเรื่องราวปัญหาต่าง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุระชัย เอนกรัตน์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครังนี้