(ข่าวย้อนหลัง) ออกกำลังการประจำสัปดาห์ เทศบาลตำบลปากแพรก [ 12 ธ.ค. 2561 ]

              

(ข่าวย้อนหลัง) การออกกำลังกายนั้น ถือได้ว่ามีส่วนสำคัญยิ่งในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมถึงการเสริมสร้างร่างกายและภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง และส่งผลให้การใช้ชีวิตและการทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เทศบาลตำบลปากแพรก จึงได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายในทุกๆสัปดาห์ให้แก่พนักงานเทศบาลทุกคน เพื่อให้ตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ