กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี (2 เม.ย.61) [ 2 เม.ย. 2561 ]

              

งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เป็นการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องกฏหมายและสิทธิของสตรีไทย , พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยมีนายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนายจิรศักดิ์ พรหมชนะ ปลัดเทศบาลตำบลปากแพรก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องประะชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก