ประชุมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4(29 มี.ค.61) [ 29 มี.ค. 2561 ]

              

เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก เป็นประธานการประชุมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาคมระดับตำบล