กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลปากแพรก (15 มี.ค. 61) [ 15 มี.ค. 2561 ]

              

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปากแพรก จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลปากแพรก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มอาชีพ การจัดการคัดแยกขยะ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยนำ้ใส