ตรวจติดตามและประเมินผลงานการศึกษา (27 ก.พ. 61) [ 27 ก.พ. 2561 ]

              

นายปรารมภ์ จำปาศรี ประธานกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลปากแพรก พร้อมคณะกรรมการการศึกษาฯ เข้าตรวจติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2560 - 2563) และแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแพรก เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก