อบรมสัมมนาเชิงปฏิการ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและบริการประชาชน (24 ก.พ.61) [ 24 ก.พ. 2561 ]

              

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากแพรก นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยนายจิรศักดิ์ พรหมชนะ ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงาน

 

เทศบาลตำบลปากแพรก ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความเป็นมืออาชีพ และสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน จึงจัดโครงการรอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในหลักสูตร " ทิศทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ " เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในเรื่องการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น และสามารถเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยได้รับเกียรติจาก นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้