ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธ (9 ก.พ.61) [ 9 ก.พ. 2561 ]

              

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปากแพรก  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธ ให้กับเด็กนักเรียน เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักการเข้าวัดทำบุญ ฝึกสมาธิ และเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น.  ณ วัดถ้ำเขาแหลม หมู่ที่ 2 บ้านเขาแหลม ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี