พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 [ 15 มิ.ย. 2560 ]

              

                      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแพรก จัดพิธีไหว้ครู ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและศิษย์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแพรก