โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี [ 30 พ.ค. 2560 ]

              

                                    งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ในหลักสูตร เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและพลังงานทางเลือก ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก ประธานกล่าวเปิดโครงการฯ  

 

 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสมาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

วิทยากรโดย คุณทิวาพร ศรีวรกุล 

  

 

การอบรมให้ความรู้ เรื่อง พืชสมุนไพรใกล้ตัว  วัชพืชไล่แมลง พืชสมุนไพรในครัวเรือน

  

 

กิจกรรมการเรียนรู้การปลูกพืชอินทรีย์ ฐานที่ 1 การทำปุ๋ยชีวภาพ

 

 

กิจกรรมการปฏิบัติการปลูกพืชอินทรีย์ 

 

 

สวนเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและพลังงานทางเลือก​