โครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังและพิทักษ์องค์กรโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 15 ก.พ. 2560 ]

              

นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังและ                         พิทักษ์องค์กรโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก                                     เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนายจิรศักดิ์ พรหมชนะ ปลัดเทศบาลตำบลปากแพรก               เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้

 

เทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังและพิทักษ์องคืกรโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใสป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งสาระสำคัญของการจัดโครงการเป็นเรื่องของการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการจัดทำแผนปฏิบัติการต้านทุจริต โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต         จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้บรรยายให้ความรู้