ประกาศเทศบาลตำบลปากแพรก เรื่องให้ใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากแพรก เรื่องการกำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ. 2560 [ 16 ก.พ. 2560 ]