ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก ครั้งที่ 3 [ 3 ต.ค. 2557 ]

               ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 กันยายน 2557