ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลปากแพรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (หมู่ 7 ถึง หมู่ 13) [ 19 ธ.ค. 2556 ]