ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายในเขตเทศบาลตำบลปากแพรกยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2557 [ 4 ธ.ค. 2556 ]