ประกาศ เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2557 [ 4 ธ.ค. 2556 ]